KR8 en het FACT-model

“Eindelijk een inhoudelijk en methodisch breder aanbod voor FACT.”

Het KR8-programma past naadloos in het FACT-model. De methodisch aangeboden inhoud en de onderliggende structuur versterken de effectiviteit en efficiëntie van de teams.

De inhoud van FACT kan verder worden versterkt door het gestructureerde en methodische karakter van het KR8-programma. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat dit leidt tot meer herstel, minder (gedwongen) opnames en opnamedagen en een betere kwaliteit van zorg. Deelnemers, familie en naasten en medewerkers geven hoge waarderingscijfers aan het KR8-programma.

KR8 kan worden toegepast in de bestaande setting zonder dat hiervoor aanpassingen nodig zijn. De bezetting in de teams en de caseload hoeft niet te worden aangepast.

Wat wel verandert is dat er meer structuur en daardoor meer uniformiteit komt in de werkwijze. Dit helpt ongewenste praktijkvariatie en een zekere mate van willekeur in de behandeling te verminderen. De inhoud van het KR8-programma is mede gebaseerd op de meest recente (Akwa GGZ-)behandelrichtlijnen. KR8 vereenvoudigt de daadwerkelijke toepassing van deze richtlijnen, omdat ze automatisch en intuïtief worden toegepast.

Cliënten die deelnemen aan KR8 hoeven niet of nauwelijks meer thuis te worden bezocht. En omdat er gedurende een dagdeel 8-10 mensen deelnemen aan een KR8-groep, leidt dit tot aanzienlijk meer efficiëntie. Dit effect wordt nog eens versterkt doordat deelnemers beter herstellen, eerder door- en uitstromen en minder snel weer hoeven te worden opgenomen. Dit leidt enerzijds tot een aanzienlijke kostenbesparing en anderzijds kunnen er per tijdseenheid meer cliënten worden behandeld.

Terug